Politik for forældreinvolvering

Formål

En velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte foreningen, både med hensyn til praktiske forhold omkring gymnasternes deltagelse, men også moralsk og i forhold til foreningens kultur. I Haslev TT lægger vi vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter, at de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

Retningslinjer

Forældre til gymnaster i Haslev TT forventes at:

  • Være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænere, bestyrelse og andre forældre.
  • Kontakte træneren, så snart en beslutning giver anledning til undren eller spørgsmål. Dog anfægtes trænerens dispositioner ikke direkte under træning, til opvisning eller konkurrence, men dialogen tages via kontakt til pågældende træner tidligst dagen efter.
  • Have en åben indstilling og være parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde med foreningen, herunder at være villig til at se en sag fra flere sider.
  • Bakke op om foreningens arbejde og støtte og deltage i foreningens arrangementer.
  • Acceptere, at gymnaster ikke tages med hjem fra konkurrence eller træning uden først at have accept fra træneren.
  • Udtrykke sig loyalt om Haslev TT og specielt trænerne i foreningen.
  • Altid tale positivt om holdets øvrige gymnaster foran egne børn
  • Huske på at udbytte af en træning ikke blot måles ud fra det rent gymnastiske, hvorfor spørgsmålet om barnet ”har haft en god træning” bør tænkes i et bredere perspektiv.
  • Acceptere, at evt. stridigheder mellem forældre og foreningen forsøges løst imellem de voksne uden direkte involvering af barnet eller øvrige gymnaster.

Ovenstående retningslinjer anser Haslev TT for at være utroligt vigtige, da forældres positive attitude overfor foreningen og de øvrige gymnaster og forældre på holdene, giver gymnasten den tryghed og tillid til foreningen, som er en væsentlig forudsætning for gymnastens udvikling.

Konsekvens

Første gang det vurderes at en forælder bryder med reglen om god omgangstone, er foreningen illoyal eller udviser uanstændig opførsel, tildeles en advarsel fra bestyrelsen.

Anden gang medfører en skriftlig advarsel om bortvisning fra foreningen ved næste overtrædelse.

Tredje gang medfører indstilling til bestyrelsen om direkte bortvisning fra foreningen – midlertidigt eller permanent.