Handelsbetingelser abonnement

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnementaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Haslev Trampolin- & Turngymnaster er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort. Det er en forudsætning, at kunden ikke har skyldige og forfaldne beløb til Haslev Trampolin- & Turngymnaster. Såfremt kunden har skyldige og forfaldne beløb, skal disse betales inden abonnementsaftalen træder i kraft. Disse evt. skyldige poster trækkes på det tilmeldte betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Haslev Trampolin- & Turngymnaster må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal, halvårlig eller helårlig), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres, når en ny betalingsperiode begynder. Haslev Trampolin- & Turngymnaster er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

1 måneds abonnementer

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Haslev Trampolin- & Turngymnaster eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

6 måneders abonnementer

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Haslev Trampolin- & Turngymnaster eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Efter 6 måneder fornyes aftalen med yderligere 6 måneder. Opsigelse kan herefter ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog således, at der beregnes fuld månedspris for de brugte måneder, inden der sker refusion.

12 måneders abonnementer

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Haslev Trampolin- & Turngymnaster eller kunden. Opsigelse kan ske senest 1 måned før fornyelse. Efter 12 måneder fornyes aftalen automatisk med yderligere 12 måneder. Når abonnementet er fornyet, løber det atter i en 12 måneders periode, som kan opsiges senest 1 måned før næste fornyelse. Opsiges abonnementet i utide, faktureres kunden Haslev Trampolin- & Turngymnasters normale månedspriser samt oprettelsesgebyr, og evt. restbeløb udbetales eller opkræves.

Gælder alle abonnementer

Opsigelse af abonnementsaftaler skal ske via https://htt.dk/wp/opsigelse. Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. Ved opsigelse i beroperiode, gælder opsigelsen først fra beroperiodens udløb, således abonnementet stopper en måned efter beroperiodens udløb.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Haslev Trampolin- & Turngymnaster ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet. Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet. Som sikkerhed for fremtidige betalinger kan Haslev Trampolin- & Turngymnaster opkræve depositum svarende til 2 måneders betaling.

Bero

Pause i abonnementsbetalingerne tilbydes i op til 4 måneder om året. Gebyr for bero jf. prislisten. Meddelelse om bero skal ske senest den 20. i måneden før bero ønskes på https://htt.dk/wp/bero. Ophævelse af bero kan ske ved at sende kontaktformular fra https://htt.dk til kassereren, hvorefter den almindelige abonnementsbetaling genaktiveres. Berogebyr refunderes ikke.


Vilkår for Kontobetalingsordning
Haslev Trampolin- & Turngymnaster

INDLEDNING
Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af Haslev Trampolin- & Turngymnaster og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Haslev Trampolin- & Turngymnaster, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Haslev Trampolin- & Turngymnaster benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING
Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Haslev Trampolin- & Turngymnasters aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på htt.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside htt.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Haslev Trampolin- & Turngymnaster købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

TILMELDING TIL AUTOMATISK INDBETALING PÅ MEDLEMSKONTO
Under login medlemsfunktionerne på www.htt.dk kan Kunden tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.

Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 50,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til ”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer Kunden, at Haslev Trampolin- & Turngymnaster er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.

Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, Kunden har angivet under login medlemsfunktionerne.
Kunden kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

AFBUD TIL TILMELDT AKTIVITET OG FORTRYDELSESRET
Kunden kan indtil 3 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.htt.dk eller på terminalerne opstillet i foreningens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

SIKKERHED
Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.

Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.

Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Haslev Trampolin- & Turngymnaster til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Haslev Trampolin- & Turngymnaster har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Haslev Trampolin- & Turngymnaster indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.

De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Haslev Trampolin- & Turngymnaster.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

GYLDIGHEDSPERIODE
Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Haslev Trampolin- & Turngymnaster eller kunden.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.

Haslev Trampolin- & Turngymnaster kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin. ndbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.

Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

TILBAGEBETALING
Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et restbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.

For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

BELØBSGRÆNSER
Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 1.100,00. For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

HÆFTELSE OG ANSVAR
Haslev Trampolin- & Turngymnaster hæfter som udgangspunkt overfor Kunden for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter Kunden selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode.

Kunden hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis Haslev Trampolin- & Turngymnaster godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og

(1) Kunden har undladt at underrette Haslev Trampolin- & Turngymnaster snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller

(2) kunden har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller

(3) Kunden i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at

(1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt,

(2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller

(3) undlader at underrette Haslev Trampolin- & Turngymnaster snarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Haslev Trampolin- & Turngymnaster godtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Haslev Trampolin- & Turngymnaster har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Haslev Trampolin- & Turngymnaster indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.htt.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Haslev Trampolin- & Turngymnaster, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Haslev Trampolin- & Turngymnaster som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;

1) hvilke oplysninger der behandles,

2) behandlingens formål,

3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt

4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Haslev Trampolin- & Turngymnaster gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Haslev Trampolin- & Turngymnaster fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Haslev Trampolin- & Turngymnaster
Sofiendlasvej 42 B
4690 Haslev
CVR-nr: 33 85 44 12
Tlf.: +45 78 77 20 00
E-mail: [email protected]