Vedtægter

§1 NAVN OG ORGANISATIONSTIONSTILHØR

Foreningens navn er HASLEV TRAMPOLIN- & TURNGYMNASTER (HTT) og er stiftet d. 12. august 1969. Foreningen er tilsluttet de to hovedforbund Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) via den lokale landsdelsforening.

§2 HJEMSTED

Foreningens hjemsted er Faxe Kommune.

Adresse: Haslev Hallerne, Sofiendalsvej 42b, 4690 Haslev.

Mail: [email protected] – Hjemmeside: www.htt.dk

§3 FORMÅL

Foreningens formål er indenfor rammerne af gymnastik og trampolinspring:

at arbejde med et bredt idrætsbegreb – Idræt for alle – og videreudvikle dette, således at der er og fortsat vil være tilbud til alle medlemmer uanset alder og kunnen.
at fastholde og udvikle konkurrenceidrætten indenfor både gymnastik og trampolinspring, og at give talentfulde gymnaster, trampolinspringere og trænere de bedste muligheder for at hævde sig i konkurrencer både på nationalt og internationalt plan.

§4 MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som betaler de af foreningen fastsatte medlemsbidrag. Foreningens instruktører, bestyrelse og aktivitetsudvalg er medlemmer af foreningen.

§5 UDELUKKELSE

Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål og/eller arbejde, kan udelukkes af foreningen for en fastsat tid eller for bestandig. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen, men udelukkelse kan kun ske, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Udelukkelse kan dog indankes for den nærmest følgende generalforsamling.

§6 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

HTT’s bestyrelse består af 7 medlemmer:

 • formand
 • næstformand
 • sekretær
 • kasserer
 • 1 medlem med ansvarsområde for gymnastik
 • 1 medlem med ansvarsområde for trampolin
 • 1 medlem med ansvarsområde for drop in & fitness

Formand, sekretær, 1 medlem for trampolin er på valg ulige år; næstformand, kasserer, 1 medlem for gymnastik og 1 medlem for drop in & fitness er på valg lige år.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Endvidere vælges 2 revisorer – 1 hvert år.

Normal valgperiode er 2 år.

Foreningens regnskabsår er 1/1-31/12.

§7 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned og skal – for at være lovligt indvarslet – bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles sekretæren på mail: [email protected] og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen i henhold til §6.
 6. Valg af revisorer i henhokd til §6.
 7. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), ved stemmelighed bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod.

Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem kræver det.

§8 STEMMERET OG VALGBARHED

På generalforsamlingen har medlemmer over 14 år stemmeret, og de er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 18 år. Medlemmer, der ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke indvælges i bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9 BESTYRELSENS KOMPETENCE

Bestyrelsen fastsætter kontingentet og varetager foreningens daglige ledelse samt træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke iflg. vedtægterne kræver afgørelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver eller overdrage medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes af formanden med mindst en uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller i dennes fravær næstformand samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afgør alle forekommende sager ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

§10 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden – i dennes fravær af næstformanden. Ved køb og salg for over kr. 7.000,– eller optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§11 FORPLIGTELSER

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer, udvalg, bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§12 PROTOKOL

Ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal der føres protokol over vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold.

§13 ÆRESMEDLEMMER

Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer har fri adgang til alle arrangementer i foreningen.

Æresmedlemmer har adgang til foreningens generalforsamling samt ekstraordinær generalforsamling.

§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer for forslaget.

Såfremt der på den ordinære generalforsamling er flertal for – men ikke et tilstrækkeligt flertal for – ændring af vedtægterne, kan bestyrelsen beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring af vedtægterne i så fald kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§15 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer finder det påkrævet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst og skal bekendtgøres for foreningens medlemmer med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§16 OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Såfremt der tages beslutning om foreningens opløsning, skal følgende ske:

Idrætsrekvisitter overdrages Den selvejende Institution ”Haslev Hallerne” med det formål, at rekvisitterne skal anvendes efter deres formål.

Øvrige aktiver samt eventuel formue overdrages ligeledes til Den selvejende Institution ”Haslev Hallerne” og skal anvendes til fremme af idræt for børn og unge i Haslev.

Vedtaget første gang 12. august 1969

Ændret/Vedtaget 28. februar 2018